Ông Louis Smith

Ông Louis Smith
Giám đốc Quản lý Rủi ro
Visa Đông Nam Á

 

| TIỂU SỬ

Ông Louis Smith là Giám đốc Quản lý Rủi ro, Visa Đông Nam Á
 
Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Quản lý Rủi Ro Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Giám đốc Quốc gia Khu vực Đông Nam Á, ông Louis thuộc đội ngũ lãnh đạo khu vực Đông Nam Á của Visa, chịu trách nhiệm về các Dịch vụ Quản lý Rủi ro trong khu vực và xây dựng chiến lược quản lý rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Visa.
 
Quản lý rủi ro là một mảng kinh doanh trọng yếu và cũng là lợi thế kinh doanh lớn của Visa. Năng lực quản lý rủi ro của Visa bao gồm một hệ thống các sản phẩm và dịch vụ có độ phức tạp cao mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng và các đối tác khác; cũng như các chương trình toàn cầu nhằm thúc đẩy thương mại điện tử, phòng ngừa gian lận, bảo vệ thương hiệu và an ninh, an toàn hệ sinh thái thanh toán của Visa.
 
Ông Louis bắt đầu làm việc tại Visa từ năm 2008 tại Văn phòng London, bắt đầu ở bộ phận Chăm sóc Khách hàng với trách nhiệm kiểm tra và xác thực các hệ thống của khách hàng. Sau đó, ông Louis chuyển sang làm trưởng bộ phận Chăm sóc Khách hàng tại các quốc gia Châu phi nói tiếng Anh, tập trung chính vào tăng cường hiệu quả hoạt động. Từ năm 2015 đến 2019, ông Louis phụ trách tất cả các hoạt động Phát triển Kinh doanh của các khách hàng quan trọng và ngân hàng số ở Nam Phi. Năm 2019, ông Louis chuyển sang khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, lãnh đạo hoạt động Phát triển Kinh doanh của một trong những khách hàng lớn nhất trên toàn cầu của Visa, tập trung đặc biệt vào các luồng giao dịch mới. Năm 2022, ông Louis trở thành Giám đốc Quản lý Rủi ro, Visa Đông Nam Á.
 
Ông Louis lớn lên ở Nam Phi, tốt nghiệp bằng danh dự về quản trị kinh doanh tại Vương Quốc Anh. 
| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Bảo mật dữ liệu

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Trên thế giới, các hình thức thanh toán số đang có những bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là những nguy cơ và thách thức cho doanh nghiệp về vấn đề an toàn dữ liệu. Bài thuyết trình sẽ giới thiệu những quan điểm chiến lược của Visa trong việc đảm bảo tính bảo mật cho các giao dịch và dữ liệu trong doanh nghiệp.