Ông Lê Hoài Nam

Ông Lê Hoài Nam
Phó Tổng Giám đốc
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH)

 

| TIỂU SỬ

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY
 

Một số thách thức về lộ lọt dữ liệu tài chính và giải pháp

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY