Ông Nguyễn Nam Tiến

Ông Nguyễn Nam Tiến
Trưởng ban Công Nghệ Thông tin
Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam

 

| TIỂU SỬ

– Thông tin chính: Làm việc tại TCT HKVN từ năm 1996, tham gia các lĩnh vực quản trị Mạng, máy chủ, Cơ sở dữ liệu, quảntrị dự án CNTT,… Từ năm 2010, ông là Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực quản lý dịch vụ CNTT và an ninh thông tin của Vietnam
Airlines. Năm 2017 là Phó trưởng Ban CNTT phụ trách lĩnh vực An ninh thông tin. Từ năm 2020 là Quyền trưởng ban CNTT.

– Thông tin chi tiết: Nhiều năm làm trong lĩnh vực An toàn, an ninh thông tin như chủ trì xây dựng quy chế, quy định về an
ninh thông tin tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam và Quốc tế (Quy định Chung về Bảo vệ
Dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu u, quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của các quốc gia…), chủ trì xây dựng hệ thống hệ
thống đảm bảo an ninh mạng (Cyber Security),…

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY
 
Bảo mật dữ liệu quan trọng trước các cuộc tấn công mạng

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY