Ông Phạm Vũ Hiệp

Ông Phạm Vũ Hiệp
Tổng Giám đốc
PAMA Technology and Security

 

| TIỂU SỬ

Cựu Phó Viện Trưởng – Viện Tin học Nhân dân, Hội Tin học Việt Nam.

Mười hai năm kinh nghiệm ở các vai trò như chuyên gia phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản trị Doanh nghiệp; Tư vấn, chuyển giao công nghệ, thẩm tra, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, phổ biến kiến thức và thực hiện các dịch vụ KH&CN khác trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông; Hợp tác quốc tế về Công nghệ thông tin.

| CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Vấn đề an ninh dữ liệu và giải pháp kiểm thử chất lượng, an ninh phần mềm

| TÓM TẮT TRÌNH BÀY

Giới thiệu Software Qualify Center

Đảm bảo an ninh dữ liệu thông qua việc kiểm thử chất lượng, an ninh trong từng giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm.

– Các thành phần liên quan sẽ được đặt tại các vị trí khác nhau nhưng được kết nối qua VPN/WAN.
– Các quy trình đảm bảo chất lượng có thể thực hiện được cục bộ các đội, hoặc từ xa trên cơ sở hạ tầng COE được chỉ định.