Home Speakers Đại tá PGS.TS Trần Đức Sự

Đại tá PGS.TS Trần Đức Sự

Đại tá PGS.TS Trần Đức Sự
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng
Ban Cơ yếu Chính phủ

 

| TIỂU SỬ

Đại tá PGS.TS Trần Đức Sự – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng – Ban Cơ yếu Chính phủ. Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tóm tắt quá trình công tác:
– Từ tháng 2/1989 – 12/2004, Giảng viên khoa Mật mã – Học viện Kỹ thuật mật mã.
– Từ tháng 12/2004 – 3/2014, Ông giữ chức Phó khoa phụ trách, Trưởng khoa An toàn thông tin – Học viện Kỹ thuật mật mã.
Ông đã chủ nhiệm và bảo vệ thành công nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp bộ và cấp quốc gia khoa học về mật mã và an toàn thông tin. Chủ trì và tham gia chỉ đạo nhiều Đề án, dự án về mật mã và an toàn thông tin tại đơn vị. Hướng dẫn bảo vệ thành công nhiều thạc sỹ, nghiên cứu sinh tại Học viện Kỹ thuật mật mã và các trường ĐH khác.
– Từ tháng 3/2014 đến nay, ông là Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng – Ban Cơ yếu Chính phủ. Giúp hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển cũng như điều hành những hoạt động công nghệ thông tin cho các cơ quan trong Ban Cơ yếu Chính phủ,  đặc biệt chỉ đạo triển khai nhiệm vụ  Giám sát, đảm bảo an toàn thông tin các mạng CNTT trọng yếu của Đảng và nhà nước.