Home Speakers Ông Ahsim Nisar

Ông Ahsim Nisar

Ông Ahsim Nisar
Chuyên gia kỹ thuật về Giải pháp Tuân thủ và An ninh
Microsoft

 

| TIỂU SỬ

Ông Ahsim Nisar hiện đang làm việc với tư cách là Chuyên gia kỹ thuật về Bảo mật, Nhận dạng, Đe dọa và Tuân thủ tại Microsoft (Malaysia). Chúng tôi làm việc với các đối tác và khách hàng của Microsoft trên toàn cầu để thay đổi bối cảnh bảo mật của họ.

 
Vai trò và trách nhiệm trong công việc của ông bao gồm kết nối với khách hàng của Microsoft và thiết kế giải pháp bảo mật để bảo vệ họ khỏi các mối đe dọa mạng và giúp họ kích hoạt Kiến trúc mạng Zero Trust.
 
Ông hiện đang làm việc về các công nghệ bảo mật của Microsoft như Microsoft Advanced Threat Analytics và có kinh nghiệm thực tế về sản phẩm như Microsoft Information Protection, Azure Security Center, Microsoft Defender for Endpoint, Cloud Application Security, Incident Response, Azure Sentinel, Mobile Device Management, Azure Active Directory. Ông chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc giải pháp bảo mật cho khách hàng và thể hiện khả năng công nghệ cũng như trợ giúp về các công nghệ an ninh mạng khác nhau do Microsoft cung cấp.

.

| CHỦ ĐỀ

Phát hiện và ứng phó các rủi ro an toàn thông tin cùng giải pháp XDR